ก.ค.ศ. เน้นย้ำ การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร ไม่จำเป็นต้องจัดทำแฟ้มเอกสารขึ้นใหม่

0
735

เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ก.ค.ศ. ได้ออกหนังสือ ว20 เพื่อเน้นย้ำว่าการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร ไม่จำเป็นต้องจัดทำแฟ้มเอกสารขึ้นใหม่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับทราบข้อมูลว่า ขณะนี้มีสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาหลายแห่งยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่อ้างถึง ๑ – ๕ โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำหลักฐานหรือแฟ้มเอกสารหลักฐานขึ้นใหม่ เพื่อประกอบการประเมินในแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งเป็นการสร้างภาระและทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีเวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือกิจกรรมสำคัญตามแผนพัฒนาต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่

สำนักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๔ และไม่เป็นไปตามคู่มือการดำเนินการฯ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ๕ จึงขอซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานว่า ในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน ให้ผู้ประเมินพิจารณาผลการปฏิบัติงานจากการปฏิบัติงานจริง ที่ได้ปฏิบัติตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานตำแหน่ง โดยคำนึงถึงสภาพการปฏิบัติงานในบริบทของแต่ละสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นสำคัญ ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร โดยให้ตรวจสอบข้อมูลจากผู้เรียนหรือผู้รับผลจากการปฏิบัติ และพิจารณาจากหลักฐานในห้องเรียนหรือที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่แล้ว เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการจัดการเรียนรู้ หรือชิ้นงาน ผลงาน ของผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ แผนพัฒนาต่าง ๆ หรือผลที่เกิดจากการพัฒนา เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอย้ำว่า การประเมินข้อตกลง ในการพัฒนางานดังกล่าว ต้องไม่เพิ่มภาระให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอีก ดังนั้น ผู้รับการประเมิน ไม่จำเป็นต้องจัดทำแพ้มเอกสารขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการประเมิน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งหน่วยงานการศึกษาและหรือสถานศึกษาในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดโดยเคร่งครัด

ตัวอย่างคลิปการสอน วPA

>>> รวมตัวอย่างคลิปการสอน วPA ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับทำวิทยฐานะ
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาภาษาไทย
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาภาษาอังกฤษ
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาคหกรรม
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาวิทยาศาสตร์
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาศิลปะ
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาสังคมศึกษา
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาสุขศึกษา
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาคณิตศาสตร์
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA อนุบาล 3

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
>>> รูปแบบการจัดทำไฟล์วิดีทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร ตำแหน่งครู คลิกที่นี่
>>> รูปแบบการจัดทำไฟล์วิดีทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา คลิกที่นี่
>>> รูปแบบการจัดทำไฟล์วิดีทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร ตำแหน่งครูศึกษานิเทศก์ คลิกที่นี่
>>>รวมตัวอย่างคลิปการสอน วPA ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับทำวิทยฐานะ
>>>รวมไฟล์ word ตัวอย่างการเขียน pa ตำแหน่ง คศ.1 ไม่มีวิทยฐานะ แก้ไขได้
>>>รวมไฟล์ word ตัวอย่างการเขียน pa ตำแหน่ง คศ.2 ครูชำนาญการ แก้ไขได้
>>>รวมไฟล์ word ตัวอย่างการเขียน pa ตำแหน่ง คศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ แก้ไขได้
>>>รวมไฟล์ word ตัวอย่างการเขียน pa ตำแหน่ง คศ.4 ครูเชี่ยวชาญ แก้ไขได้
>>>รวมไฟล์ word ตัวอย่างการเขียน pa ตำแหน่ง คศ.5 ครูเชี่ยวชาญพิเศษ แก้ไขได้

Comments

comments

- Advertisement -