แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เพิ่มเพื่อน

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาง ได้มีแนวทางเพื่อให้ทางโรงเรียนเรียนได้เลือกใช้ตามบริบทดังนี้

1. On Site เรียนที่โรงเรียน ในพื้นที่สีเขียว และ สีเหลือง ให้เรียนที่โรงเรียนปกติ แต่ให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางที่ ศบค. กำหนด

2. On AIR เรียนที่บ้านผ่าน DLTV ในพื้นที่ สีแดง หรือ สีส้ม ที่มีความเสี่ยงสูง ผ่าน Satellite (TV)

3. On Line เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต ในพื้นที่ สีแดง หรือ สีส้ม ที่มีความเสี่ยงสูง เรียนด้วยระบบ Video Conference หรือ Platform ต่าง ๆ โดยโรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนเอง เหมาะสำหรับระดับมัธยมศึกษา

4. On Demand เรียนผ่าน Application ในพื้นที่ สีแดง หรือ สีส้ม ที่มีความเสี่ยงสูง เรียนด้วย DLTV ผ่านช่องทาง ดังนี้
-www.dltv.ac.th
-Application
-YouTube (DLTV Channel)
เหมาะสำหรับ ระดับอนุบาล-ม.3

5. On Hand ในพื้นที่ สีแดง หรือ สีส้ม ที่มีความเสี่ยงสูง สำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การรับชม โดยการนำหนังสือ แบบฝึกหัด ใบงานไปเรียนรู้ที่บ้าน ภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครองและครู

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=dTTS2ZkpdhE

Comments

comments

- Advertisement -