การประเมินโครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช

เพิ่มเพื่อน

ชื่อเรื่อง           การประเมินโครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช

ผู้ประเมิน        นางสาวบุญช่วย  เกตุคง

ปีที่ประเมิน      2562

บทคัดย่อ

          การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ภายใต้กรอบการประเมินเชิงระบบตามรูปแบบ CIPP Model ดังนี้ 1) ประเมินบริบทของโครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 3) ประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 4) ประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารและครู จำนวน 16 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 185 คน นักเรียน จำนวน 185 คน รวมทั้งหมด 400 คน โดยได้จากการสุ่มอย่างง่าย และ การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา

          ผลการประเมิน พบว่า

  1. ภาพรวมของโครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ –

คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด

  • ด้านบริบทของโครงการมีความพร้อม อยู่ในระดับมาก
  • ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการมีความพร้อมด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ –

อุปกรณ์และสถานที่ในการดำเนินการ อยู่ในระดับมากที่สุด

  • ด้านกระบวนการ มีการบริหารงานในการวางแผนและปฏิบัติการของโครงการ อยู่ในระดับ

มากที่สุด

  • ด้านผลผลิต นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นไปตาม

เป้าหมายที่หลักสูตรสถานศึกษาและเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด อยู่ในระดับมากที่สุด นักเรียนและผู้ปกครอง มีความพอใจในการดำเนินงานของทางโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : การประเมินโครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช

Comments

comments