การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

0
1484
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับ

                  การจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  

ผู้รายงาน       นางสุกัญญา ทรงสุภาพ

ตำแหน่ง        ครู  วิทยฐานะ                                                       

โรงเรียน        โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

                  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ปี     2560

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) สำหรับนักเรียน  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 3) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 จำนวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แผนการจัดประสบการณ์แบบ (5Es)  จำนวน 40 แผน 2) แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จำนวน 8 เล่ม  และ 3) แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานจำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ E1/E2ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที (t – test Dependent Samples) ผลการวิจัยพบว่า

              1. การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.18/86.54ตามเกณฑ์ 80/80

              2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  มีค่าเท่ากับ 0.7586 หรือคิดเป็นร้อยละ 75.86

              3. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 พบว่า มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

          โดยสรุป การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประกอบการใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่เชื่อถือและยอมรับได้ สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้

Comments

comments

- Advertisement -