การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาบัญชีเบื้องต้น เรื่อง การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีพัทลุง

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป

ชื่อวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาบัญชีเบื้องต้น เรื่อง การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีพัทลุง

ชื่อผู้ : นางสาวกรองแก้ว  วงษ์สวรรค์ 

ปี :  

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชา บัญชีเบื้องต้น เรื่อง การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียน และหลังเรียน วิชา บัญชีเบื้องต้น เรื่อง การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป โดยใช้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบฝึกทักษะ จำนวน 5 ชุด จำนวน 1 แผน แบบทดสอบ จำนวน 10 ข้อ ใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีพัทลุง ภาคเรียนที่ 1 ปี จำนวน 34 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า วิชา บัญชีเบื้องต้น เรื่อง การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีพัทลุง ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.91/84.71  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียน และหลังเรียน วิชา บัญชีเบื้องต้น เรื่อง การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป โดยใช้แบบฝึกทักษะ เท่ากับ 0.5398 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.5398 หรือคิดเป็นร้อยละ 53.98

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาบัญชีเบื้องต้น เรื่อง การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีพัทลุง

Comments

comments

- Advertisement -