รายงานผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนรัชดาภิเษก

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนรัชดาภิเษก
ชื่อผู้รายงาน นายกนกพล หิรัญวิริยะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนรัชดาภิเษก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ปี

รายงานผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนรัชดาภิเษก ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 และ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนรัชดาภิเษก ปี เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการศึกษา พบว่าการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนรัชดาภิเษก ปี อยู่ในระดับมาก (X= 4.47, S.D = 0.53) ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เรียน ครูและผู้ปกครอง ที่มีต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ในภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (X = 4.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นบริเวณโรงเรียนได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ( X= 4.53) ส่วนประเด็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคารเรียน ได้แก่ ห้องเรียนห้องสมุด ห้องส านักงาน สหกรณ์โรงเรียน ฯลฯ มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด (X = 4.11)

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : รายงานผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนรัชดาภิเษก

Comments

comments

- Advertisement -