คำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.1-ม.6

เพิ่มเพื่อน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยได้จัดทำตัวอย่างคำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพื่อเป็นตัวอย่างให้โรงเรียนต่าง ๆ ได้นำไปปรับใช้

โดย ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ) ในเอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย คำอธิบายรายวิชารายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 โดยใช้เวลาเรียน ระดับชั้นละ 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต จำนวนชั่วโมงและหน่วยกิตที่ระบุในเอกสารนี้เป็นจำนวนขั้นต่ำที่แนะนำ เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้บรรลุ ครบตามตัวชี้วัด และนักเรียนเกิดความรู้และทักษะตามเป้าหมายของหลักสูตร ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนชั่วโมงได้ตามความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่จำเป็นต้องจัดเป็นรายชั้นปี โดยสามารถยืดหยุ่นภายในช่วงชั้นได้ทั้ง 3 ตัวชี้วัด มีรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ >>> คำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.1

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ >>> คำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.2

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ >>> คำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.3

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ >>> คำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.4

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ >>> คำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.5

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ >>> คำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.6

ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณทั้งหมด

คำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.1-ม.6

Comments

comments

- Advertisement -