แบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เพิ่มเพื่อน

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่มที่ 1 เรื่อง ทบทวนการบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนนับ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ผู้เรียนทบทวนการบวก การลบ การคูณ และการหาร จํานวนนับได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แบบฝึกฯ เล่มนี้มีจํานวนทั้งหมด 50 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 จํานวน 15 ชุด ส่วนที่ 2 จํานวน 15 ชุด และส่วนที่ 3 จํานวน 20 ชุด ใช้เวลาชุดละ 5 นาที
การทําแบบฝึกฯ ขอให้นักเรียนตั้งใจทําแบบฝึกฯ ในแต่ละชุด ตามเวลาที่กําหนด เมื่อตรวจคําตอบเสร็จแล้ว ให้นักเรียนนําคะแนนที่ได้ บันทึกลงในแบบบันทึกความก้าวหน้า ซึ่งอยู่ท้ายแบบฝึกฯ แต่ละเรื่อง

ดาวน์โหลด >>> แบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลด >>> แบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ดาวน์โหลด >>> แบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ดาวน์โหลด >>> แบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ดาวน์โหลด >>> แบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ดาวน์โหลด >>> แบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ดาวน์โหลด >>> แบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Comments

comments

- Advertisement -