แบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

0
870

เพิ่มเพื่อน

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนนับ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึก ให้ผู้เรียนบวกและลบจํานวนนับได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แบบฝึกฯ เล่มนี้ มีจํานวนทั้งหมด 30 ชุด ประกอบด้วย การบวกจํานวนที่มีหลายหลัก สองจํานวน มี 15 ชุด และการลบจํานวนที่มีหลายหลักสองจํานวน มี 15 ชุด ใช้เวลาชุดละ 5 นาที
การทําแบบฝึกฯ ขอให้นักเรียนตั้งใจทําแบบฝึกฯ ในแต่ละชุด ตามเวลาที่กําหนด เมื่อตรวจคําตอบเสร็จแล้ว ให้นักเรียนนําคะแนนที่ได้ บันทึกลงในแบบบันทึกความก้าวหน้า ซึ่งอยู่ท้ายแบบฝึกฯ แต่ละเรื่อง

ดาวน์โหลด >>> แบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลด >>> แบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ดาวน์โหลด >>> แบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ดาวน์โหลด >>> แบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ดาวน์โหลด >>> แบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ดาวน์โหลด >>> แบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ดาวน์โหลด >>> แบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Comments

comments

- Advertisement -