แบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เพิ่มเพื่อน

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนนับ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ผู้เรียน บวกและลบจํานวนนับได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แบบฝึกฯ เล่มนี้มีจํานวน ทั้งหมด 24 ชุด ประกอบด้วย การบวกจํานวนนับสองจํานวน มี 8 ชุด การลบจํานวนนับสองจํานวน มี 4 ชุด และการบวกจํานวนนับสามจํานวน มี 4 ชุด ใช้เวลาชุดละ 3 นาที
การทําแบบฝึกฯ ขอให้นักเรียนตั้งใจทําแบบฝึกฯ ในแต่ละชุด ตามเวลาที่กําหนด เมื่อตรวจคําตอบเสร็จแล้ว ให้นักเรียนนําคะแนนที่ได้ บันทึกลงในแบบบันทึกความก้าวหน้า ซึ่งอยู่ท้ายแบบฝึกฯ แต่ละเรื่อง

ดาวน์โหลด >>> แบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลด >>> แบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ดาวน์โหลด >>> แบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ดาวน์โหลด >>> แบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ดาวน์โหลด >>> แบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ดาวน์โหลด >>> แบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ดาวน์โหลด >>> แบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Comments

comments

- Advertisement -