คุรุสภาประกาศขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากร Work From Home 100% ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

0
329

เพิ่มเพื่อน

ในวันที่ 19 กรกฏาคมที่ผ่านมา คุรุสภาได้ประกาศให้บุคลากรปฏิบัติงาน 100% เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะนี้มีการระบาดของโรคดังกล่าวในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) 100%เว้นแต่งานบริการที่จำเป็น

2. ให้ผู้บริหารมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยตามความเหมาะสมและส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการปฏิบัติงานทุกชนิด โดยเปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลากำหนดวิธีการที่ชัดเจน และเหมาะสมในการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย รวมถึงการรายงานผลที่ปฏิบัติไปในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ

3.ในกรณีที่ได้กำหนดให้มีการจัดประชุม การฝึกอบรม หรือการสัมมนาไว้แล้ว ให้เลื่อนการจัดประชุม การฝึกอบรม หรือการสัมมนาดังกล่าวออกไปก่อน

4. กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเข้ามาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาให้ขออนุญาต   ผู้บังคับคับบัญชาตามลำดับชั้น เสนอเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาอนุญาตและแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า

5. พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้ปฏิบัติตามมาตรการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่ละจังหวัด

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

Comments

comments

- Advertisement -