คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนสังกัด สพฐ.

เพิ่มเพื่อน

บทความนี้ เราได้นำคู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มาไว้ให้ครูได้ดาวน์โหลดไปดูสำหรับจัดตั้งงบในปี 2565

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกระบวนงานที่เน้น เกณฑ์ มาตรฐาน ขั้นตอนการดำเนินงาน และรายละเอียดประกอบเพื่อดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความขาดแคลนจำเป็น ในระดับพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม คาดหวังว่า คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจปีงบประมาณ พ.ศ. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งและการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานในสังกัดต่อไป

ดาวน์โหลดคู่มือ : คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

Comments

comments

- Advertisement -