คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

เพิ่มเพื่อน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดําเนินการคัดเลือกและประเมินข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา และหน่วยงาน ในระดับชาติ ภาค เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรภายในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคล ในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกําลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน และยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษา ที่สามารถทําหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทําคู่มือการประเมิน ประกอบด้วย

  1. คู่มือการประเมินลูกจ้างและข้าราชการพลเรือนสามัญภายในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม
  2. คู่มือการประเมินลูกจ้างและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยอดเยี่ยมและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม
  3. คู่มือการประเมินลูกจ้างและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายอดเยี่ยมภายในสถานศึกษา และ สถานศึกษายอดเยี่ยม
  4. คู่มือการประเมินลูกจ้างและข้าราชการครูยอดเยี่ยมและสถานศึกษายอดเยี่ยมภายในสํานักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ
    การคัดเลือกและประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS นั้น ผู้ขอรับการประเมินและหน่วยงาน สถานศึกษาสามารถเสนอผลงานด้านวิชาการยอดเยี่ยม การบริหารจัดการยอดเยี่ยม และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มีการกําหนดคุณสมบัติเบื้องต้น หลักเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน และแบบประเมิน เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการประเมินในระดับต่าง ๆ ได้ศึกษา ทําความเข้าใจ และนําไปปฏิบัติให้เกิดผลตามเจตนารมณ์ของรางวัลทรงคุณค่าดังกล่าว

ดาวน์โหลดคู่มือ

คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เล่มที่ 1

คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เล่มที่ 2

คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เล่มที่ 3

ที่มา: .

Comments

comments

- Advertisement -