คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

0
1237
คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ (ว31201) เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการสอนใน
รายวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในรูปของแบบฝึกทักทะการเรียนรู้ วิธีการใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้
รวมทั้งการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี้

 1. องค์ประกอบของเนื้อหา
  แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จ านวน 3 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 เรื่อง งานและพลังงาน
ชุดที่ 2 เรื่อง โมเมนตัมและการชน
ชุดที่ 3 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน

 1. เอกสารชุดนี้ประกอบด้วย
  2.1 ค าชี้แจงในการใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์(ว31201)
  2.2 ขั้นตอนการใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้
  2.3 บทบาทของครู
  2.4 บทบาทของนักเรียน
  2.5 แบบฝึกทักษะการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์(ว31201)
 2. สิ่งที่ครูจะต้องเตรียม
  3.1 แบบทดสอบก่อนเรียน
  3.2 แบบฝึกทักษะการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์
  3.3 แบบบันทึกคะแนน
  3.4 แบบทดสอบหลังเรียน
  3.5 แบบประเมินทักษะการปฏิบัติ
  3.6 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 3. การประเมินผลการเรียนรู้
  4.1 ประเมินผลด้านความรู้ ความก้าวหน้าในการเรียนรู้จากแบบทดสอบ
  4.1.1 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
  4.1.2 ตรวจใบกิจกรรม
  4.1.3 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
  4.2 ประเมินด้านทักษะการปฏิบัติ
  4.2.1 ประเมินตามสภาพจริงจากการสังเกตและบันทึกลงในแบบประเมิน
  4.3 ประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  4.3.1 ประเมินตามสภาพจริงจากการสังเกตและบันทึกลงในแบบประเมิน

ดาวน์โหลดคู่มือ
คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Comments

comments

- Advertisement -