ดาวน์โหลดคู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.1-ม.6 หลักสูตรปรับปรุง 2560 จาก สสวท. ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง

เพิ่มเพื่อน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำคู่มือครูหลักสูตรปรับปรุง เพื่อให้คุณครูได้ใช้เป็นคู่มือการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง มีรายละเอียดให้ดาวน์โหลดดังนี้

1. ประถมศึกษา

2. มัธยมศึกษาตอนต้น

3. มัธยมศึกษาตอนปลาย – พื้นฐาน

4. มัธยมศึกษาตอนปลาย – เพิ่มเติม

ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

Comments

comments