วิธีทดลองสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ออนไลน์ฟรี มีใบรับรอง

เพิ่มเพื่อน

ในบทความนี้ทีมงานเว็บไซต์สถานีครูดอทคอม จะมาแนะนำวิธีทดลองสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ออนไลน์ฟรี เพื่อให้เราได้ทราบระดับภาษาอังกฤษของตัวเราเองก่อนที่จะสอบจริงเพื่อนำผลไปลดระยะเวลาการทำวิทยฐานะ ได้ถึง 1 ปี จะเหลือเพียง 3 ปี จาก 4 ปี ตามเงื่อนไขของ ก.ค.ศ. ที่กําหนดเงื่อนไขการลดระยะเวลา ในการดํารงตําแหน่งหรือการดํารงวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน ในข้อ 1.1 ว่า

เป็นผู้มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สูงกว่าระดับ B1 หรือ สําหรับครูผู้สอน ในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ต้องมีระดับผลการทดสอบความสามารถทางภาษา สูงกว่าระดับ B2 โดยให้ เทียบกับเกณฑ์ผลการทดสอบ Common European Framework of Reference for Language (CEFR) ตามหลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และ ประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

ทั้งนี้ ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึง วันที่ยื่นคําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ และหากผู้ขอมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทําให้มีระดับ ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาเพิ่มขึ้น ก็สามารถใช้ผลการทดสอบในระดับที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีอายุ ไม่เกิน ๒ ปี นั้น ขอลดระยะเวลาในการขอเลื่อนวิทยฐานะในวิทยฐานะถัดไปได้

เพิ่มเพื่อน

ขั้นตอนทดลองสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR

เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษาอังกฤษด้วยการเช็คผลรวดเร็ว เพียง 50 นาที มีใบรับรอง EF SET Certificate ฟรี (ใบรับรองนี้ไม่สามารถนำมาใช้ลดระยะเวลาได้เนื่องจากเป็นการทดลองสอบเท่านั้น)

1. เข้าเว็บไซต์ https://www.efset.org/th/ef-set-50

2. คลิก เริ่มทำแบบทดสอบ

3. ลงทะเบียนเข้าใช้ เพื่อความรวดเร็ว แนะนำให้คลิกที่ Facebook เพื่อเข้าทดสอบ

4. คลิก ดำเนินการต่อ

5. คลิก เริ่มทำแบบทดสอบ (50 นาที)

6. การทดสอบมี 2 ส่วน ได้แก่ Reading และ Listening ใช้เวลา ส่วนละ 25 นาที 2 ส่วนรวมกัน เป็น 50 นาที อ่านรายละเอียดให้ครบ แล้ว คลิก เริ่มสวน Reading

7. เริ่มทำแบบทดสอบ Reading

8. เมื่อทำข้อสอบ Reading เสร็จ ก็ให้เริ่มทำ ข้อสอบ Listening

9. ทำข้อสอบ Listening

10. เมื่อทำข้อสอบ Listening เสร็จแล้ว ให้กรอกข้อมูล เพื่อ ขอดูผลลัพธ์

11. จะแสดง คะแนนสอบพร้อมระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของเรา เราสามารถคลิก ดูใบรับรอง หรือ ดาวน์โหลด PDF ไว้ดูได้

12. จะแสดง คะแนนสอบพร้อมระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของเรา ดังภาพด้านล่างนี้

หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนครูไม่มากก็น้อย อ่านบทความอื่นๆ ของสถานีครูดอทคอมที่ >>> https://krustation.com

เพิ่มเพื่อน

ขอบคุณ : EF SET

Comments

comments