รายงานผลการใช้การใช้ชุดนิทานส่งเสริมคุณธรรม ประกอบแผนการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการใช้การใช้ ประกอบแผนการจัด
ประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  3

ผู้รายงาน        นางสาวกมลลดา  ศรีตะปัญญะ

ปีที่พิมพ์        

               การวิจัยครั้งนี้  มีความมุ่งหมาย เพื่อรายงานผลการใช้การใช้ ประกอบแผนการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย  กลุ่มตัวอย่างทีในการศึกษา เด็กนักเรียน ชาย –หญิง  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนบ้านคลอง 31 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  จังหวัดนครนายก ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  1  ห้องเรียน  มีจำนวน 17 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  ชุดนิทานส่งเสริมคุณธรรม ประกอบแผนการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และแบบประเมินพฤติกรรมเกี่ยวกับคุณธรรมของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ใช้ได้แก่  ค่าเฉลี่ย (Mean),  ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน  (Standard Deviation),   และการทดสอบค่าที  (t-test แบบ Dependent Sample)

               ผลการศึกษา   พบว่า 

                       1. พฤติกรรมด้านคุณธรรม ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3  จากการใช้ ประกอบแผนการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย มีค่าสูงขึ้น

                       2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคุณธรรม ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3  จากการใช้ ประกอบแผนการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย  สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทาสถิติที่ระดับ .05  

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

รายงานผลการใช้การใช้ชุดนิทานส่งเสริมคุณธรรม ประกอบแผนการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3

Comments

comments

- Advertisement -