มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาจากธนาคารออมสิน

เพิ่มเพื่อน

ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ ได้แก่ ผู้รับบํานาญ ลูกจ้าง และบุคลากร ทางการศึกษา ทุกสังกัด เนื่องด้วยธนาคารออมสินพบว่าปัจจุบัน ผู้กู้เงินสินเชื่อโครงการต่างๆ ไม่สามารถหักเงินเดือนผู้กู้หรือ ชําระหนี้ได้ตามเงื่อนไขและค้างชําระเกิน 90 วัน (NPL)

เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการผิดนัดชําระหนี้ จนส่งผลกระทบต่อสถานะลูกหนี้ จึงขอเชิญชวนผู้ที่ประสงค์ เข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชําระหนี้สําหรับสินเชื่อครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ

ลงทะเบียนได้ที่ >>> https://ln15.gsb.or.th/web-lnth

ที่มา : สำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว

Comments

comments

- Advertisement -