การพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ดีดภาษาไทย วิชา พิมพ์ดีดเบื้องต้น เรื่อง การสืบนิ้ว และฝึกพิมพ์แป้น (แป้นเหย้า) โดยใช้สื่อเกมพิมพ์ดีด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีพัทลุง

ชื่อวิจัย : การพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ดีดภาษาไทย วิชา พิมพ์ดีดเบื้องต้น เรื่อง การสืบนิ้ว และฝึกพิมพ์แป้น (แป้นเหย้า) โดยใช้สื่อเกมพิมพ์ดีด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีพัทลุง

ชื่อผู้ : นางสาวกรองแก้ว  วงษ์สวรรค์ 

ปี :  

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเกม วิชา พิมพ์ดีดเบื้องต้น เรื่อง การสืบนิ้ว และฝึกพิมพ์แป้น (แป้นเหย้า) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียน และหลังเรียน วิชา พิมพ์ดีดเบื้องต้น เรื่อง การสืบนิ้ว และฝึกพิมพ์แป้น (แป้นเหย้า) โดยใช้สื่อเกมพิมพ์ดีด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยเกมพิมพ์ดีด จำนวน 1 ชุด 5 ระดับ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 1 แผน แบบทดสอบ จำนวน 10 ข้อ ใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีพัทลุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 58 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า เกมพิมพ์ดีด วิชา พิมพ์ดีดเบื้องต้น เรื่อง การสืบนิ้ว และฝึกพิมพ์แป้น (แป้นเหย้า) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีพัทลุง ที่ผู้ศึกษาคัดเลือกนำมาใช้ใน การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.37/86.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียน และหลังเรียน วิชา พิมพ์ดีดเบื้องต้น เรื่อง การสืบนิ้ว และฝึกพิมพ์แป้น (แป้นเหย้า) โดยใช้เกมพิมพ์ดีด เท่ากับ 0.5722 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.5722 หรือคิดเป็นร้อยละ 557.22

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ
การพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ดีดภาษาไทย วิชา พิมพ์ดีดเบื้องต้น เรื่อง การสืบนิ้ว และฝึกพิมพ์แป้น (แป้นเหย้า) โดยใช้สื่อเกมพิมพ์ดีด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีพัทลุง

Comments

comments

- Advertisement -