การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา โครงงานเพื่อพัฒนาอาชีพโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีพัทลุง

โครงงานเพื่อพัฒนาอาชีพโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน2

ชื่อวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา โครงงานเพื่อพัฒนาอาชีพโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีพัทลุง

ชื่อผู้ : นางสาวกรองแก้ว  วงษ์สวรรค์ 

ปี :  

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชา โครงงานเพื่อพัฒนาอาชีพ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ก่อนเรียน และหลังเรียน วิชา โครงงานเพื่อพัฒนาอาชีพ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา โครงงานเพื่อพัฒนาอาชีพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยเอกสารประกอบการเรียน ประกอบด้วย 4 หน่วย

การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 15 แผน แบบทดสอบ จำนวน 8 ฉบับ ๆ ละ 10 ข้อ ใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีพัทลุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561 จำนวน 72 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า เอกสารประกอบการเรียนวิชา โครงงานเพื่อพัฒนาอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีพัทลุง ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.10/82.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียน และหลังเรียน วิชา โครงงานเพื่อพัฒนาอาชีพ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เท่ากับ 0.5753 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.5753 หรือคิดเป็นร้อยละ 57.53 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนวิชา โครงงานเพื่อพัฒนาอาชีพ พบว่าโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา โครงงานเพื่อพัฒนาอาชีพโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีพัทลุง

Comments

comments

- Advertisement -