การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา บัญชีเบื้องต้น เรื่อง ชื่อบัญชีหมวดสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ โดยใช้สื่อเกมบัญชี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนสตรีพัทลุง

ชื่อวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา บัญชีเบื้องต้น เรื่อง   ชื่อบัญชีหมวดสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ โดยใช้สื่อเกมบัญชี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนสตรีพัทลุง

ชื่อผู้ : นางสาวกรองแก้ว  วงษ์สวรรค์ 

ปี : 2560 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกมบัญชี วิชา บัญชีเบื้องต้น เรื่อง   ชื่อบัญชีหมวดสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียน และหลังเรียน วิชา บัญชีเบื้องต้น เรื่อง        ชื่อบัญชีหมวดสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ โดยใช้เกมบัญชี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยเกม  แบบฝึกทักษะ 3 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 1 แผน แบบทดสอบจำนวน       2 ฉบับ ๆ ละ 10 ข้อ ใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีพัทลุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 จำนวน 33 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า เกมบัญชี วิชา บัญชีเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีพัทลุง ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.91/83.94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียน และหลังเรียน วิชา บัญชีเบื้องต้น โดยใช้เกม เท่ากับ 0.6131 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.6131 หรือคิดเป็นร้อยละ 61.31

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา บัญชีเบื้องต้น เรื่อง   ชื่อบัญชีหมวดสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ โดยใช้สื่อเกมบัญชี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนสตรีพัทลุง

Comments

comments

- Advertisement -