ด่วนที่สุด เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ของนักเรียน และบุคลากรในสังกัด สพฐ.

0
336

เพิ่มเพื่อน

ในวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เผยเเพร่ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ของนักเรียนและบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีใจความสำคัญดังนี้

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ ๑๑)ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวอย่างต่อเนื่องซึ่งมีการกลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์ และยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องลุกลามกระจายในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริ่มณฑล (จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด- 19) ของนักเรียนและบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ ๑๓)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

Comments

comments

- Advertisement -