ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรประชาชนและทะเบียนราษฎร์

เพิ่มเพื่อน

กรมการปกครองได้ออกมาตราการช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการทำบัตรประชาชนใหม่ในกรณี บัตรหาย ถูกทำลาย ชำรุด การแก้ไขชื่อตัว-สกุล การย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ในพื้นที่ควบคุมสูง 28 จังหวัด มีรายละเอียดดังนี้

การยกเว้น ค่าธรรมเนียม

โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในกรณี
(1) การขอมีบัตรกรณี บัตรหาย – ถูกทําลาย – ชํารุดในสาระสําคัญ – การแก้ไขชื่อตัว/ชื่อสกุล – การย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
(2) การออกใบแทนใบรับ
(3) การขอคัดรับรองสําเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน (โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด เป็นระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันที่มีประกาศกรมการปกครอง ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม (ประกาศวันที่ 8 มกราคม 2564 ครบ 120 วัน วันที่ 7 พฤษภาคม 2564)

การขยายเวลา ในการขอมีบัตร

เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 จึงประกาศขยายเวลาในการ ขอมีบัตร จากเดิมที่ต้องขอมีบัตร ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ต้องมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร ขยายให้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โดยการขอมีบัตรในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นระยะเวลา ประชาชนไม่ต้องเสียค่าปรับ (โดยขยายกําหนดเวลาในการขอมีบัตรดังกล่าวทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564)

อ้างอิง
1.ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชนกรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
2.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 12 มกราคม 2564

หนังสือประกาศ

ที่มา: กรมการปกครอง สํานักบริหารการทะเบียน : 0-2791-7613

Comments

comments