สรุปสาระสำคัญเกณฑ์การย้ายครูจาก 4 ปี เป็น 2 ปี

0
36

เพิ่มเพื่อน

สรุปสาระสำคัญเกณฑ์การย้ายครูใช้กับการย้ายครูทุกส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดไฟล์ .pdf ที่ 📂 https://otepc.go.th/th/content_page/item/4026-2022-08-04-04-55-25.html

การย้ายกรณีปกติ

การย้ายกรณีพิเศษ

วิธีการย้ายในแต่ละกรณี
การย้ายกรณีปกติ

 1. ส่วนราชการกำหนดปฏิทินการย้ายโดยยื่นคำร้อง ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม ใช้พิจารณา 15 ก.พ. – 30 เม.ย. และ ครั้งที่ 2 ยื่นคำร้อง เดือนกรกฎาคม ใช้พิจารณา 1 ก.ย. – 31 ต.ค.
 2. ผู้ที่มีคุณสมบัติยื่นคำร้องขอย้าย
 3. สพท. ตรวจสอบคุณสมบัติและขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาปลายทาง
 4. .เขต ทุกเขต ในจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด จัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบการย้าย
 5. เสนอ อกศจ./คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายพิจารณากลั่นกรอง
 6. เสนอ กศจ./อ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา
  หมายเหตุ : การดำเนินการข้อ 3-4 สำหรับส่วนราชการอื่นให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย

การย้ายกรณีพิเศษ

 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติยื่นคำร้องขอย้ายได้ตลอดเมื่อมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
  ผู้ขอย้ายเจ็บป่วยร้ายแรง
  ผู้ขอย้ายถูกคุกคามต่อชีวิต
  ขอย้ายไปดูแลบิดา มารดา คู่สมรส บุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง หรือทุพพลภาพ
  ขอย้ายติดตามคู่สมรส
 2. สพท./ส่วนราชการอื่น ตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนพิจารณาสถานศึกษาที่จะให้ไปดำรงตำแหน่งและขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาปลายทาง
 3. เสนอ อกศจ./คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย พิจารณากลั่นกรอง
 4. เสนอ กศจ./อ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา


การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

 1. สพท. หรือส่วนราชการ สามารถพิจารณ าย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการได้ทันที เมื่อต้องการ… ย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ย้ายเพื่อแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา ย้ายเพื่อเกลี่ยอัตรากำลัง กรณีย้ายแก้ปัญหา ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนดำเนินการ และการย้ายต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ประโยชน์ของทางราชการ และความเป็นธรรมของผู้ถูกย้ายด้วย
 2. เสนอ อกศจ./คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย
 3. พิจารณากลั่นกรอง เสนอ กศจ./อ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

Comments

comments

- Advertisement -