รวมคำสั่งและเอกสารประกอบการทำวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพิ่มเพื่อน


📣1. สำหรับครู
1.1 ศึกษารายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการ
👉ว 9/ ที่ลิงก์ https://bit.ly/3CBQE5f
👉ว 3/ ที่ลิงก์ https://bit.ly/3s7qMJs
👉ว 4/ ที่ลิงก์ https://bit.ly/2XkL1rT


1.2 กรณีที่ครูอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านการขอวิทยฐานะจากหลักเกณฑ์เก่า (ว 17, ว 21)
👉ว 17/2552 ที่ลิงก์ http://www.bpi.ac.th/data_upload/2_1(1).pdf
👉ว 21/ ที่ลิงก์ https://otepc.go.th/th/content_page/item/1891-21-2560.html


📣2. สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
2.1 ศึกษารายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการ
👉ว 10/ ที่ลิงก์ https://otepc.go.th/th/content_page/item/3369-10-2564.html
👉ว 3/ ที่ลิงก์ https://otepc.go.th/th/content_page/item/3267-3-2564.html
👉ว 4/ ที่ลิงก์ https://otepc.go.th/th/content_page/item/3268-4-2564.html
👉ว 12/ ที่ลิงก์ https://bit.ly/3lWK9nI


2.2 กรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านการขอวิทยฐานะจากหลักเกณฑ์เก่า (ว 17)
👉ว 17/2552 ที่ลิงก์ http://www.bpi.ac.th/data_upload/2_2(1).pdf

Comments

comments

- Advertisement -