แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพิ่มเพื่อน

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะ ด้านภาษาอังกฤษของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โดยกําหนดเป้าหมายระดับความสามารถทางด้าน ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (Common European Framework of Reference for Languages : )

เพื่อให้การพัฒนาและส่งเสริม สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดอย่าง มีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับนําไปดําเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและส่งเสริมด้าน ศักยภาพภาษาอังกฤษของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่มา : HCEC Udomdarunee Sukhothai

Comments

comments

- Advertisement -