หนังสือรับรองหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน ของคุรุสภา

เพิ่มเพื่อน

ในวันครู ที่ 16 มกราคม 2564 คุรุสภา ได้จัดอบรม ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน ขึ้นมา โดยหลักสูตรที่กล่าวมานี้ สามารถที่จะนับชั่วโมงการพัฒนา ว21 ได้ จำนวน 12 ชั่วโมง เพื่อนครูสามารถที่จะดาวน์โหลดเพื่อเก็บประกาศนี้ไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับรองหลักสูตรการอบรม

ดาวน์โหลด : หนังสือรับรองหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน ของคุรุสภา

Comments

comments