รายงานการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้ชุดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3

0
1756
รายงานการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้ชุดกิจกรรมคำคล้องจอง
รายงานการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้ชุดกิจกรรมคำคล้องจอง

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้

                 ประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา  สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3

                 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยบางโฉลง องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง

                  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้รายงาน      นางสาวนงนุช  เทียนธรรม

                 ครูชำนาญการ

ปี   2561

             การพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพัฒนาการด้านทักษะทางภาษาของเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยบางโฉลง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการจำนวน 30 คน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่   1) ชุดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1 ทิศทาง เรื่องที่ 2 รูปร่าง เรื่องที่ 3 อาหารดีมีประโยชน์  เรื่องที่ 4 และเรื่องที่ 5 คมนาคม 2) แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 23 แผน   3) แบบประเมินพัฒนาการด้านทักษะทางภาษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จำนวน 20 ข้อ และดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการศึกษา พบว่า เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีพัฒนาการด้านทักษะทางภาษาก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 11.03 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 55.17 และหลังจัดประสบการณ์การเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 16.63 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.17 และเมื่อนำไปเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและร้อยละของคะแนนแล้ว พบว่า คะแนนพัฒนาการด้านทักษะทางภาษาหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 28.00 แสดงว่า เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่เข้าร่วมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษามีพัฒนาการด้านทักษะภาษาสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ รายงานการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้ชุดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3

Comments

comments

- Advertisement -