รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ วPA (Update ล่าสุด)

0
230

เพิ่มเพื่อน

ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์โดยในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้ยื่นคำขอพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการประเมินในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เช่น ไฟล์วีดิทัศน์ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF ผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะติจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ต่อมา ก.ค.ส. ได้กำหนดรูปแบบการจัดทำไฟส์วีดิทัศน์ ไว้ในคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ นั้น ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งศึกษานิเทศก์ มีรายละเอียดที่ชัดจนและมีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น จึงมีมติยกเลิกรูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ฯ ตามหนังสือที่อ้างถึงและกำหนดรูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประมินตำแหน่งและวิทยฐนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ดังมีรายละเอียดดังหนังสือด้านล่างนี้

แบ่งเป็นดังต่อไปนี้

>>> รูปแบบการจัดทำไฟล์วิดีทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร ตำแหน่งครู คลิกที่นี่
>>> รูปแบบการจัดทำไฟล์วิดีทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา คลิกที่นี่
>>> รูปแบบการจัดทำไฟล์วิดีทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร ตำแหน่งครูศึกษานิเทศก์ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดหนังสือ

>>>รูปแบบการจัดทำไฟล์วิดีทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ วPA

เพจครูสายบัว ได้สรุปรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ตามหลักเกณฑ์ ว15/2565 (รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประกาศ สำนักงาน ก.ค.ศ. อ้างอิงหนังสือ ที่ศธ 0206.3/ว3 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565) เพื่ออำนวยความสะดวกให้เพื่อนครู ต้องขอขอบคุณครูสายบัว ไว้ ณ โอกาส นี้ด้วย

Comments

comments

- Advertisement -