วิธีเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้อง

0
171

เพิ่มเพื่อน

นี่คือคู่มือการเขียนหนังสือราชการ ที่ถูกต้องตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ เขียนด้วยความชัดเจน ถูกต้อง สมเหตุสมผล มีการจัดลําดับเนื้อหา เป็นระเบียบ ใช้ถ้อยคําภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวยน่าอ่าน

มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือราชการ เช่น ประเภทของหนังสือราชการ หลักการเขียนหนังสือราชการ ชั้นความเร็ว ชั้นความลับ โครงสร้างหนังสือติดต่อราชการ
การใช้คำในหนังสือราชการ การใช้เครื่องหมายในหนังสือราชการ การกั้นหน้า ซ้าย-ขวา ในหนังสือราชการ ขนาดครุฑและขนาดตัวอักษร สรุปการเขียนและการพิมพ์หนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการภายใน

รวมไปถึงความแตกต่างระหว่างหนังสือภายในกับบันทึก การใช้ถ้อยคำสำนวน เอกสารอ้างอิง มีตัวอย่างของหนังสือราชการให้ดู เช่น โครงสร้างหนังสือราชการภายใน ตัวอย่างหนังสือราชการภายใน โครงสร้างหนังสือราชการภายนอก ตัวอย่างหนังสือราชการภายนอก ตัวอย่างหนังสือคำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม ตัวอย่างรายงานการประชุม

ดาวน์โหลดคู่มือการเขียนหนังสือราชการ >>> https://drive.google.com/file/d/1o9EyzskuPX12qCK8ecWM7sinqZ0sXrVR/view?usp=drive_link

ขอขอบคุณ : สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Comments

comments

- Advertisement -