ว4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

ในวันที่ 29 มกราคม เว็บไซต์ ได้มีการเผยแพร่หลักสือเวียน เป็นเป็นประกาศเกี่ยวกับ การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม

ว4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

Comments

comments

- Advertisement -