ว4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

ในวันที่ 29 มกราคม 2564 เว็บไซต์ ก.ค.ศ. ได้มีการเผยแพร่หลักสือเวียน เป็นเป็นประกาศเกี่ยวกับ การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ วPA สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม

ว4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

Comments

comments