ศบค.กำหนดพื้นที่สถานการณ์โควิดใหม่ มีผลบังคับใช้ 20 กรกฎาคมนี้

0
51

เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ศธ.360 องศา ได้โพสต์ข่าวสารเกี่ยวกับ กำหนดพื้นที่สถานการณ์โควิดใหม่ มีผลตั้งแต่ 20 ก.ค.2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ศบค.กำหนดพื้นที่สถานการณ์โควิดใหม่ มีผลตั้งแต่ 20 ก.ค.2564 เป็นต้นไป
– พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด (เดิมมี 10 จังหวัด เพิ่มฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี)
– พื้นที่ควบคุมสูงสุด 53 จังหวัด
– พื้นที่ควบคุม 10 จังหวัด
– พื้นที่เฝ้าระวังสูง 1 จังหวัด

PDF_กำหนดพื้นที่ควบคุมโควิด1

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28)

PDF_กำหนดพื้นที่ควบคุมโควิด2

สำหรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนเฉพาะในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
– ในส่วนของโรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรม และสถานศึกษาต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ที่ได้ประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้
– ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คน โดยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดการอบรม สัมมนา หรือการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก
– การปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดเต็มจำนวน และมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน หรือจัดกิจกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด เพื่อลดจำนวนและจำกัดการเคลื่อนย้ายเดินทางของบุคคล รวมทั้งให้งดการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคนจำนวนมาก เช่น การจัดประชุม สัมมนา การจัดสอบ หรือจัดฝึกอบรม ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งได้เฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

ขอบคุณที่มา: ศธ.360 องศา

Comments

comments

- Advertisement -