ประกาศเปลี่ยนเเปลงการรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นตำรวจชั้นประทวน ประจำปี 2564

0
266

เพิ่มเพื่อน

ในวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทางเว็บไซต์ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายเเดนได้เผยเเพร่ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจขั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. มีใจความสำคัญดังนี้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่และเพื่อเป็นมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงขอเปลี่ยนแปลงการรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 กรกฎาคม ระหว่างเวลา 08.30- 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เปลี่ยนเป็น ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 กรกฎาคม 2564 โดยผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนหมายเลขใด จะต้องส่งใบสมัครไปยังกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนหมายเลขนั้น โดยจะยึดวันประทับตรารับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ และเมื่อส่งใบสมัครแล้วให้โทรศัพท์แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่รับสมัครของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนนั้น เพื่อรับหราบอีกทางหนึ่งด้วย

รายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ผู้ที่สนใจสมัครสอบเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นตำรวจชั้นประทวน ประจำปี สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายเเดน คลิกที่นี่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

Comments

comments

- Advertisement -