ด่วนที่สุด เรื่อง สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 เพื่อเข้ารับการพัฒนาฯ

0
1020

เพิ่มเพื่อน

ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคมที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เผยเเพร่หนังสื่อด่วนที่สุด เรื่อง สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเข้ารับการพัฒนาฯ ลงเว็บไซต์ โดยมีใจความสำคัญดังนี้

ถึง ศึกษาธิการจังหวัด

ตามที่ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0๒๐๖.๗/ว ๘ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ดำเนินการพัฒนาฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด นั้น

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดการพัฒนาฯ จึงขอสำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และยังไม่ได้รับการพัฒนาก่อนบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเตรียมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาต่อไป โดยแจ้งข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่ แนบมาพร้อมนี้ ไปยังสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ทาง e-mail adaress : kwp.obec@gmail.com ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

Comments

comments

- Advertisement -