ศธ.กำหนดแผนใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 6 ด้าน

0
2715

เพิ่มเพื่อน

ในวันที่ 17 สิงหาคม เพจ ศธ.360 องศา ได้ทำการเผยแพร่หลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่ง ศธ.กำหนดแผนการใช้หลักสูตรนี้ ในกรอบเวลา 3 ปี คือ – ปีการศึกษา เริ่มใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ สำหรับระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนที่มีความพร้อม – ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรฐานสมรรถนะระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนที่มีความพร้อมและทุกโรงเรียนในระดับประถมศึกษา – ปีการศึกษา 2567 ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในโรงเรียนทุกโรงพร้อมทั้งปรับปรุงสมรรถนะ โดยพิจารณาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กไทยในโลกปัจจุบัน จากเดิมมีสมรรถนะ 5 ด้าน ปรับเป็นมีสมรรถนะ 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) การจัดการตนเองอย่างมีสุขภาวะ 2) การคิดขั้นสูงและการเรียนรู้ 3) การสื่อสารด้วยภาษา 4) การจัดการและการทำงานเป็นทีม 5) การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 6) การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนหลักสูตรฐานสมรรถนะใหม่นี้ แตกต่างจากเดิมในสาระสำคัญ เช่น – ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น หรือชั้น ป.1-ป.3 เวลาเรียนลดลงจาก 1,000 ชั่วโมงเป็น 800 ชั่วโมง – ปลดล็อกด้านตัวชี้วัด เด็กเรียน 7 สาระการเรียนรู้ แทน 8 สาระการเรียนรู้ทั้งนี้ จะจัดให้นำร่องทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ในเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประมาณวันที่ 1 กันยายน โดยจะทยอยเผยแพร่คู่มือ ที่มีตัวอย่างสถานการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปรับใช้ในพื้นที่ และในรูปแบบการสอนออนไลน์ได้—-ทั้งนี้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เผยแพร่และสื่อสารในเรื่องนี้ ให้ครูและบุคลากรในสังกัดได้รับทราบและเตรียมดำเนินการ เช่น1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นhttps://www.facebook.com/DLAlocaleducation/posts/3642998452741402. สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครhttps://www.facebook.com/…/a.11425842…/1729779560541935/3. Infographic Thailand https://www.facebook.com/infographic.thailand/posts/4303016999741572สำหรับท่านที่ต้องการรับทราบความก้าวหน้าของหลักสูตรฐานสมรรถนะ สามารถติดตามได้จากเพจนี้ #CBEThailandhttps://www.facebook.com/CBE-Thailand-109070987546747/*อ้างจากhttps://moe360.blog/2021/08/13/competency-based-education/ขอบคุณ InfoGraphic เพิ่มเติมจาก สำนักการศึกษา กทม.

ที่มา : ศธ.360 องศา

Comments

comments

- Advertisement -