กำหนดอัตรากำลังสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาที่มีนักเรียน 120-359 คน

0
199

เพิ่มเพื่อน

วันที่ 16 สิงหาคม เพจ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เพยแพร่ อัตรากําลังสายงานบริหารสถานศึกษา ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาที่มีนักเรียน 120-359 คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สวัสดี บุคลากรทางการศึกษาและผู้อ่านทุกท่าน วันนี้สํานักงาน ก.ค.ศ. มีเรื่องที่น่าสนใจ มานําเสนอ ซึ่งเป็นเรื่องของการกําหนดอัตรากําลังสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาที่มีนักเรียน 120-359 คน ให้ทุกท่านได้รับทราบ
ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณห์อัตราก้าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานและแจ้งให้ทราบตามหนักสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 23 วงงวันที่ 23 ธันวาคม ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวกําหนดให้สถานศึกษาที่มีนักเรียน 120-359 คน สามารถกําหนดอัตราค่ากำลังสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ 1 อัตรานั้น
เมื่อวันที่ 11 สิหาคม สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้หารือร่วมกันกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการกำหนดตำแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาตามกลุ่มดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า เพื่อให้ฝ่ายปกิบัติเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและตรงกันสํานักงาน ก.ค.ศ. จะดำเนินการเสนอ ก.ค.ศ.เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติ กรณีดังกล่าว และจะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
สำนักงานก.ค.ศ. 16 สิหาคม

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Comments

comments