เงื่อนไขการปรับลดระยะเวลาในการทำวิทยฐานะของครู จาก 4 ปี เหลือ 3 ปี

เพิ่มเพื่อน

ได้กําหนดเงื่อนไขการลดระยะเวลา ในการดํารงตําแหน่งหรือการดํารงวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน ไว้ดังต่อไปนี้
๑. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขในข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑.๑ เป็นผู้มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สูงกว่าระดับ B1 หรือ สําหรับครูผู้สอน ในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ต้องมีระดับผลการทดสอบความสามารถทางภาษา สูงกว่าระดับ B2 โดยให้ เทียบกับเกณฑ์ผลการทดสอบ Common European Framework of Reference for Language (CEFR) ตามหลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และ ประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ทั้งนี้ ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึง วันที่ยื่นคําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ และหากผู้ขอมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทําให้มีระดับ ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาเพิ่มขึ้น ก็สามารถใช้ผลการทดสอบในระดับที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีอายุ ไม่เกิน ๒ ปี นั้น ขอลดระยะเวลาในการขอเลื่อนวิทยฐานะในวิทยฐานะถัดไปได้


๑.๒ เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความยากลําบาก โดยเป็นพื้นที่ที่เป็นเกาะ หรือบนภูเขาสูง หรือหุบเขา หรือเชิงเขา ที่ไม่สามารถเดินทางด้วยพาหนะใด ๆ ได้สะดวกตลอดปี หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ หรือเหตุอื่น ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พิเศษ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่ยื่นคําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ทั้งนี้ หากได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามเงื่อนไขข้อนี้ไปแล้ว และได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พิเศษต่อเนื่องไปอีก ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ก็สามารถใช้เงื่อนไขข้อนี้ขอลดระยะเวลา ในการขอเลื่อนวิทยฐานะในวิทยฐานะถัดไปได้


๑.๓ เป็นผู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ้นในระดับปริญญาโทหรือ ปริญญาเอก ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ (ยกเว้นสาขาทางด้านการบริหารการศึกษา ทั้งนี้ คุณวุฒิที่จะนํามาใช้ ในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และเป็นคุณวุฒิระดับสูงสุด ของผู้ขอเท่านั้นไม่ให้นําคุณวุฒิระดับเดียวกันมาใช้ซ้ําอีก


๑.๔ เป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพชั้น ๘ (กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ระดับ ๔) ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และให้นํามาใช้ลดระยะเวลาได้เพียงครั้งเดียว


๒. ผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขในข้อ ๑.๑-๑.๔ ต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น ๔ รอบการประเมินการเลื่อนเงินเดือนล่าสุดติดต่อกันก่อนยื่นคําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยจะขอใช้สิทธิตามเงื่อนไขดังกล่าวในการลดระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งหรือการดํารงวิทยฐานะ เพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะใดก็ได้


๓. เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นไม่ครอบคลุมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบําเหน็จความชอบสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

Comments

comments

- Advertisement -