การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop

0
2396

ชื่องานวิจัย      :         การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม

Adobe Photoshop กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(คอมพิวเตอร์) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้         :         จุฑาทิพย์  หุ่นฉายศรี     

รายวิชาที่ขอ     :          การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

ปีที่รายงาน      :          พ.ศ. 2563

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) สร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  2.) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    3.) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน  เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปี โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) จำนวน  32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับเอกสารประกอบการสอน  เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่า t-test                         

         ผลการศึกษาพบว่า

1.  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.94/86.98 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมAdobe Photoshop พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (=3.97, S.D =0.56 )

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Comments

comments

- Advertisement -