การแก้ปัญหาการเขียนตัวเลขไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชี โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีพัทลุง

การแก้ปัญหาการเขียนตัวเลขไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชี3

ชื่อวิจัย : การแก้ปัญหาการเขียนตัวเลขไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชี โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีพัทลุง

ชื่อผู้ : นางสาวกรองแก้ว  วงษ์สวรรค์ 

ปี : 2560 

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะเรื่อง การเขียนตัวเลขตามหลักการบัญชี ใช้ในการเรียนการสอนในวิชาบัญชีเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียน และหลังเรียน วิชา บัญชีเบื้องต้น โดยใช้แบบฝึกทักษะ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบฝึกทักษะ ประกอบด้วย 5 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 1 แผน แบบทดสอบจำนวน 10 ข้อ ใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีพัทลุง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 19 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า แบบฝึกทักษะ วิชา บัญชีเบื้องต้น เรื่อง การเขียนตัวเลขตามหลักการบัญชี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีพัทลุง ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.91/83.16 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียน และหลังเรียน วิชา บัญชีเบื้องต้น โดยใช้แบบฝึกทักษะ เท่ากับ 0.6444 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.6444 หรือคิดเป็นร้อยละ 64.44 

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ
การแก้ปัญหาการเขียนตัวเลขไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชี โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีพัทลุง

Comments

comments

- Advertisement -