แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้

ชื่อผลงาน          แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมความสามารถใน      

                      การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้

ผู้               นางสาวพรทิพย์  สมิหลัง โรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้

ปี       

          การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะในการจัดการการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ ใช้วิธีโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยการตีความข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ที่ได้จากการทำสนทนากลุ่ม กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 18 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 162 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบบันทึกการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนและสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบียงแบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา

                    ผลการวิจัยพบว่า

                    1. สมรรถนะในด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด

                    2. สมรรถนะในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด

                    3. สมรรถนะในด้านการพัฒนาสื่อและใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด

                    4. สมรรถนะในด้านการพัฒนาสื่อและใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  อยู่ในระดับมากที่สุด

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้

Comments

comments

- Advertisement -