การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบห้องเรียนกลับทางเรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่าน Google Classroom

0
2749

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง  : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบห้องเรียนกลับทางเรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่าน Google Classroom

ชื่อผู้ศึกษา :  นางสาวศิริมา  บุญมาก

ตำแหน่ง : ครู

ปีการศึกษา : 2562

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบห้องเรียนกลับทางเรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่าน Google Classroom ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่าน Google classroom 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิภาพของการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบห้องเรียนกลับทาง เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่าน Google Classroom 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบห้องเรียนกลับทาง เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่าน Google Classroom  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา) อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 38 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  และเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบห้องเรียนกลับด้านเรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน และห้องเรียนออนไลน์ Google classroom

ผลการศึกษาพบว่า 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบห้องเรียนกลับทางเรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่าน Google Classroom มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 81.80 / 82.20 และสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนใช้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบห้องเรียนกลับทางเรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่าน Google Classroom มีค่าเท่ากับ 0.8695 ซึ่งแสดงว่าโดยภาพรวมหลังการใช้ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบห้องเรียนกลับทางเรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่าน Google Classroom ทำให้นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 86.95 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์แบบห้องเรียนกลับทางเรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพราะผู้เรียนสามารถรังสรรค์ชิ้นงานผ่านวิธีการเรียนรู้แบบหลากหลาย รวมทั้งสามารถพูดคุยหรือสอบถามครูผู้สอนได้ตลอดเวลาเมื่อมีปัญหาในการเรียน

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบห้องเรียนกลับทางเรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่าน Google Classroom

Comments

comments

- Advertisement -