แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องความน่าจะเป็น

0
579

เพิ่มเพื่อน

แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะการให้เหตุผล
การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มนี้
จัดทำขึ้นตามพันธกิจและพัฒนาให้สอดคล้องกับ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยมุ่งหวังให้ครูผู้สอนนำไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่กับการใช้
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เกิดทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และประยุกต์
ใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ เพื่อคุณภาพการศึกษาต่อไป
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
ที่ส่งเสริมทักษะการให้เหตุผล การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เล่มนี้ จะเป็น
ส่วนสำคัญและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร คณะครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่คอย
ให้คำปรึกษาและให้ความอนุเคราะห์จนประสบผลสำเร็จได้ด้วยดี

แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องความน่าจะเป็น

Comments

comments

- Advertisement -