4 คุณสมบัติสำหรับใช้ในการลดระยะเวลาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (PA) ของสายงานการสอน จากปี 4 เหลือ 3 ปี

0
1068
เพิ่มเพื่อน

เพจ กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เผยแพร่ 4คุณสมบัติในการใช้ลดระยะเวลาวิทยฐานะแบบใหม่ (สายงานการสอน) (PA) จาก 4 ปี เหลือ 3 ปี ด้วยคุณสมบัติดังนี้


1.ความเชี่ยวชาญ และทักษะด้านภาษา ผลการสอบตามเกณฑ์ ของ สูงกว่าระดับ B1 ถ้าเป็นครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ผลการทดสอบต้องสูงกว่าระดับ B2 และผลการทดสอบจะมีอายุไม่ถึง 2 ปี


2.พื้นที่ปฏิบัติงาน เสี่ยงภัย / ทุรกันดาร พื้นที่พิเศษที่ ก.ค.ศ.กำหนดพื้นที่ที่เป็นเกาะ หรือบนภูเขาสูง หุบเขาซึ่งเดินทางไม่สะดวกหรือเสี่ยงต่อความมั่นคง โดยอยู่ในสถานที่นั้นไม่น้อยกว่า 3 ปี


3.วุฒิการศึกษาที่สนับสนุน ให้เกิดความเชี่ยวชาญในการสอน ลาศึกษาต่อปริญญาโท หรือเอกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้คุณวุฒิที่สุงสุดของผู้ขอเท่านั้น และไม่ให้นำคุณวุฒิระดับเดียวกันมาใช้ซ้ำอีก


4.ครูช่างที่ผ่านการประเมิน สมรรถนะด้านกรอบคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 8 ใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น

เงื่อนไข 1 ถึง4 ข้อนั้น จะต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานดีเด่น(ไม่ใช่การประเมินเงินเดือน) 4รอบติดต่อกัน ก่อนยื่นคำขอ ใช้สิทธิ์ลดระยะเวลาได้

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Comments

comments

- Advertisement -