รายงานการพัฒนาและใช้คู่มือการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดประสบการณ์บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง วิถีชนคนทุ่งหัวช้าง ในหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

เรื่อง รายงานการพัฒนาและใช้คู่มือการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดประสบการณ์บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง วิถีชนคนทุ่งหัวช้าง ในหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ผู้รายงาน นายคเณศ เทพสุวรรณ

ปีที่รายงาน 2563

บทคัดย่อ

รายงาน เรื่อง รายงานการพัฒนาและใช้คู่มือการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดประสบการณ์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง วิถีชนคนทุ่งหัวช้าง ในหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดประสบการณ์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง วิถีชนคนทุ่งหัวช้างในหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อศึกษาผลการใช้คู่มือการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดประสบการณ์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง วิถีชนคนทุ่งหัวช้าง ในหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อหน่วยการจัดประสบการณ์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง วิถีชนคนทุ่งหัวช้าง ในหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประชากรที่ใช้ในการรายงานมี  2 กลุ่ม คือ ประชากรกลุ่มที่ 1 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน ประชากรกลุ่มที่ 2 เป็นครูชั้นอนุบาล จำนวน 10 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ไม่รวมผู้บริหารและครู)  จำนวน 7 คน  รวม จำนวน 17 คน ผู้รายงานรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ดำเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร(Content Analysis and Synthesis)   วิเคราะห์ข้อมูลจากคำถามปลายเปิด (Content Analysis)  และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า

1. ผลการพัฒนาคู่มือการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดประสบการณ์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง วิถีชนคนทุ่งหัวช้างในหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

1.1 ได้องค์ประกอบของคู่มือ คือ ส่วนที่ 1  บทนำ ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสำคัญวัตถุประสงค์ของคู่มือ และนิยามศัพท์เฉพาะ ส่วนที่ 2 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย  หลักการ แนวคิด และทฤษฎีของการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม  แนวทางการพัฒนาหน่วยการจัดประสบการณ์และแผนการจัดประสบการณ์  แนวทางการจัดประสบการณ์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการ แนวคิด และทฤษฎีของการจัดทำคู่มือการบริหาร ส่วนที่ 3 การบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดประสบการณ์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง วิถีชนคนทุ่งหัวช้าง ในหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วย การวางแผน  การตัดสินใจ  การปฏิบัติ  การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และการรับผลประโยชน์ ส่วนที่ 4 รายงานการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดประสบการณ์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง วิถีชนคนทุ่งหัวช้าง ในหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย  วิธีการรายงาน  เครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน  และปฏิทินการรายงาน  และส่วนที่ 5 ส่วนท้าย ประกอบด้วย เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก และประวัติผู้รายงาน    

1.2 ความแหมาะสมและความเป็นได้ของคู่มือ มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการใช้คู่มือการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดประสบการณ์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง วิถีชนคนทุ่งหัวช้าง ในหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

2.1 คุณภาพการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดประสบการณ์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง วิถีชนคนทุ่งหัวช้าง ในหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2.2 คุณภาพของหน่วยการจัดประสบการณ์และแผนการจัดประสบการณ์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง วิถีชนคนทุ่งหัวช้าง ในหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ตามหน่วยการจัดประสบการณ์ที่พัฒนาขึ้น ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

2.3 คุณภาพของการจัดประสบการณ์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง วิถีชนคนทุ่งหัวช้าง ในหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ตามหน่วยการจัดประสบการณ์ที่พัฒนาขึ้น ภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด 

2.4 คุณภาพของเด็กปฐมวัย ตามพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อันเป็นผลจากการจัดประสบการณ์ ตามหน่วยการจัดประสบการณ์ที่พัฒนาขึ้น เด็กทุกคน ร้อยละ 100 มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ปีการศึกษา 2562 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด

2.5 คุณภาพของเด็กปฐมวัย ตามคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง อันเป็นผลจากการจัดประสบการณ์ตามหน่วยการจัดประสบการณ์ที่พัฒนาขึ้น เด็กทุกคน ร้อยละ 100 มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ปีการศึกษา 2562 ผ่านทุกรายการเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

3. ความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อหน่วยการจัดประสบการณ์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง วิถีชนคนทุ่งหัวช้าง ในหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ทุกหน่วยการจัดประสบการณ์ที่พัฒนาขึ้น ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาและใช้คู่มือการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดประสบการณ์บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง วิถีชนคนทุ่งหัวช้าง ในหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

Comments

comments