การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง              การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้วิจัย            นางปราณี  ชาญธัญกรรม ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล  ๔  (หนองแคอนุสรณ์)  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี

ปีที่วิจัย              ปีการศึกษา  2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา ( Research  & Development )  มีวัตถุประสงค์   ดังนี้  1)  เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   2)  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ  4)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  กลุ่มตัวอย่างครูที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (หนองแคอนุสรณ์)  ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 33 คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย  ( Simple  Random  Sampling )  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน    เกมการศึกษา  แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ  และสื่อเอกสารบัตรภาพ บัตรคำ บัตรปริศนาคำทาย  ใบความรู้       ใบงาน และภาระงาน   และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสะกดคำ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และแบบสอบถามความพึงพอใจ  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ (%)  ค่าเฉลี่ย (x)   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   สถิติที (t-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1.  ผลการศึกษาข้อมูลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้สื่อและนวัตกรรมที่หลากหลาย คือ เกมการศึกษา แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ บัตรภาพ บัตรคำ บัตรปริศนาคำทาย แผนผังเพลง ใบความรู้ ใบงาน และภาระงาน ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมความพร้อม 2) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 3) ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ และ 4) ขั้นสรุปและประเมินผล

2.  ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โดยการนำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 จำนวน 30 คน พบว่า มีประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ (E1/E2) เท่ากับ 82.08/83.89  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1

3.  ความสามารถในการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 

4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 

5.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หลังจบการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
(x = 2.70 , S.D. = 0.45)

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

Comments

comments