การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาภาษาไทย ท32101 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาภาษาไทยท32101 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย นางสาวอารีรัตน์ แย้มยิ้ม ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ หน่วยงาน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ปีที่จัดทํา 2563

บทคัดย่อ

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาภาษาไทย 132101 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาภาษาไทย ท32101 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ การจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาภาษาไทย ท32101 สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาภาษาไทย ท32101 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4) ศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาภาษาไทย ท32101 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5/4 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อําเภอพิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 38 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ใช้รูปแบบ Pre-test Post-test Design เครื่องมือที่ใช้ประกอบการรายงาน ประกอบด้วย 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาภาษาไทย ท32101 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 6 หน่วย 2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบ เสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) จํานวน 6 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาภาษาไทย ท 32101 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ร้อยละ (6) ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบ t-test dependent ผลการวิจัยพบว่า

1. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาภาษาไทย ท32101 สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.53/83.88 มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

2. การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ภาษาไทย ท32101 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.7637 ซึ่งแสดงว่าหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาภาษาไทย 132101 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 6 หน่วย ทําให้นักเรียนมี ความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 76.37

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาภาษาไทยท32101 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Comments

comments