การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมี วิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชาภาษาไทย ท32102 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมี วิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชาภาษาไทย ท32102 สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย นางสาวอารีรัตน์ แย้มยิ้ม ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ปีที่วิจัย

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการ เรียนรู้โดยใช้ Google Classroom เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชา 132102 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชาภาษาไทย ท32102 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) ทดลองใช้รูปแบบ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชาภาษาไทย 132102 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4) ประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ Google Classroom เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชาภาษาไทย ท32102 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา จํานวน 36 คน ได้มาโดยการสุ่ม แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) คู่มือการใช้รูปแบบ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชาภาษาไทย ท32102 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชาภาษาไทย ท32102 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และทดสอบ สมมุติฐานประกอบด้วย ค่าร้อยละ (6) ค่าเฉลี่ย (X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที่ (t-test dependent Samples)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานพบว่า นักเรียนมีความสนใจในการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการ เรียนรู้โดยใช้ Google Classroom เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชาภาษาไทย 132102 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เนื่องจากนักเรียนต้องการศึกษาด้วย การมีส่วนร่วมและปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอน ผู้เชี่ยวชาญการสอนวิชาภาษาไทยเห็นด้วยกับรูปแบบการจัด การเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชาภาษาไทย 132102 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จะนํามาพัฒนาศักยภาพในการจัดการ เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่สนใจในการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ํา

2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมี วิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชาภาษาไทย 132102 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รูปแบบกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า POPAE Model โดยรูปแบบมีองค์ประกอบคือ (1) หลักการ (2) วัตถุประสงค์ (3) สาระการเรียนรู้ (4) กระบวนการจัดการเรียนรู้ (5) การวัดและประเมินผล และ (6) สิ่งส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และสิ่งสนับสนุน สําหรับกระบวนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ POPAE Model มีขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นเตรียมความพร้อมและกระตุ้นความใฝ่ เรียนรู้ (Prepare and stimulate the desire to learn) 2) ขั้นสังเกตและพิจารณาแหล่งข้อมูล (Observe and consider sources of information) 3) ขั้นดําเนินการตามทางเลือก (Procedure) 4) ขั้นประยุกต์ใช้ ความรู้ (Apply) 5) ขั้นประเมินผล (Evaluate)

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมี วิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชาภาษาไทย ท32102 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.54/85.44

4. ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมี วิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชาภาษาไทย 132102 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า

4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4.2 ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชาภาษาไทย ท32102 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.7761 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 77.61

4.3 การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชาภาษาไทย ท32102 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4.4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชาภาษาไทย ท32102 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.93, S.D. = 0.30)

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมี วิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชาภาษาไทย ท32102 สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Comments

comments

- Advertisement -