การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5 ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา

ชื่องานวิจัย การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขันบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5 ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา

ผู้วิจัย วรรณภา อ่างทอง

ปีที่วิจัย 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์ พัฒนาวิทยา อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา จํานวน 8 แผน แบบวัดทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 70 วงจรปฏิบัติการที่ 1 จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.78 วงจรปฏิบัติการที่ 2 จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100

2. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 70 วงจรปฏิบัติการที่ 1 จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 53.84 วงจรปฏิบัติการที่ 2 จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด คําสําคัญ: ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ โครงงานสะเต็มศึกษา

ดาวน์โหลดงานวิจัย

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5 ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา

Comments

comments