รายงานการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการบรรเลงจะเข้ เพลงโสมส่องแสง เถาทางครูมนตรี ตราโมท สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการบรรเลงจะเข้ เพลงโสมส่องแสง เถาทางครูมนตรี  ตราโมท สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้             ฐาปนา  แก้วหนูนวล

หน่วยงาน        วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 

ปีที่วิจัย           ปี  2563

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์  คือ  1) เพื่อพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการบรรเลงจะเข้เพลงโสมส่องแสง เถา ทางครูมนตรี  ตราโมท สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการบรรเลงจะเข้ เพลงโสมส่องแสง เถา ทางครูมนตรี  ตราโมท  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ หลังการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการบรรเลงจะเข้ เพลงโสมส่องแสง เถา ทางครูมนตรี  ตราโมท กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอนในสาขาวิชาเครื่องสายไทย (จะเข้) จำนวน 2 คน  ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดแบบฝึกทักษะการบรรเลงจะเข้ เพลงโสมส่องแสง เถา ทางครูมนตรี  ตราโมท จำนวน 5 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบชุดแบบฝึกทักษะการบรรเลงจะเข้ เพลงโสมส่องแสง เถา ทางครูมนตรี  ตราโมท สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบรรเลงจะเข้ เพลงโสมส่องแสง เถา ทางครูมนตรี  ตราโมท มีลักษณะเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด การเรียนรู้หลังการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการบรรเลงจะเข้ เพลงโสมส่องแสง เถา ทางครูมนตรี  ตราโมท จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที แบบกลุ่มสัมพันธ์กัน   

ผลการวิจัย  พบว่า         

          1. ประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะการบรรเลงจะเข้ เพลงโสมส่องแสง เถา ทางครูมนตรี  ตราโมท สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 87.78/86.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80 ที่กำหนด

          2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้ชุดแบบฝึกทักษะการบรรเลงจะเข้ เพลงโสมส่องแสง เถา ทางครูมนตรี  ตราโมท สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

           3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการบรรเลงจะเข้ เพลงโสมส่องแสง เถา ทางครูมนตรี  ตราโมท สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.55)   

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการบรรเลงจะเข้ เพลงโสมส่องแสง เถาทางครูมนตรี ตราโมท สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Comments

comments

- Advertisement -