ผลการใช้สื่อบทเรียนออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยตนเอง รายวิชาคอมพิวเตอร์ ว32205 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เพิ่มเพื่อน

ชื่อเรื่อง          ผลการใช้สื่อบทเรียนออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยตนเอง รายวิชาคอมพิวเตอร์
                   ว32205 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้              นายอรุณ ตั้งมโนกุล

ตำแหน่ง              

หน่วยงาน         โรงเรียนสวนอนันต์ อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ปีที่จัดทำ         

การวิจัย เรื่อง ผลการใช้สื่อบทเรียนออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยตนเอง รายวิชาคอมพิวเตอร์ ว32205 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การใช้สื่อบทเรียนออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยตนเอง รายวิชาคอมพิวเตอร์ ว32205 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อบทเรียนออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยตนเอง  รายวิชาคอมพิวเตอร์ ว32205 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน ด้วยสื่อบทเรียนออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยตนเอง รายวิชาคอมพิวเตอร์ ว32205 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา โรงเรียนสวนอนันต์ ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random Sampling) จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่   1) สื่อบทเรียนออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยตนเอง รายวิชาคอมพิวเตอร์ ว32205 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยรายวิชาคอมพิวเตอร์ ว32205 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า T-test (Dependent Samples)   

ผลการวิจัยพบว่า  

1. ผลการใช้สื่อบทเรียนออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยตนเอง รายวิชาคอมพิวเตอร์ ว32205 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) = 82.07/80.67

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการใช้สื่อบทเรียนออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยตนเอง รายวิชาคอมพิวเตอร์ ว32205 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการเรียนด้วยการใช้สื่อบทเรียนออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยตนเอง รายวิชาคอมพิวเตอร์ ว32205 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

ผลการใช้สื่อบทเรียนออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยตนเอง รายวิชาคอมพิวเตอร์ ว32205 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Comments

comments

- Advertisement -